ภาษาไทย | English  

กิจกรรม: โครงการน้ำดื่ม

มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่าพบว่าการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัญหาในชนบทและพื้นที่อันห่างไกลในประเทศไทย มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการน้ำดื่ม “Clean Drinking Water for School Children” ขึ้น

โครงการ “Clean Drinking Water for School Children” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากในโรงเรียนต่างๆ ยังไม่มีระบบน้ำดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่อยู่ในชนบท ห่างไกล ทุรกันดาร มูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และต้องการยกระดับให้เด็กนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการ “Clean Drinking Water for School Children” ที่มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจัดทำขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนงบประมาณจากหลายฝ่าย

1. โครงการนำร่อง (Pilot Projects)

ในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 มีโครงการนำร่อง 2 โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปรารถนาดีของมูลนิธิฯ

 • โครงการนำร่องที่ 1 : บริจาคถังเก็บน้ำให้ศูนย์เด็กเล็กที่บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


 • โครงการนำร่องที่ 2 : บริจาคถังเก็บน้ำและระบบน้ำดื่มให้โรงเรียนโคกม่วงศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


2. โครงการหลัก (Major Programme) “โครงการน้ำดื่มสะอาด”

ผลสำเร็จจากโครงการนำร่อง ทำให้มีโรงเรียนจำนวนมากยื่นความจำนงขอรับทุนสำหรับน้ำดื่มสะอาด ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ประโยชน์และความสุขแก่เด็กนักเรียน คณะครู พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนด้วย ภาพรอยยิ้มและความสุขที่ทุกคนได้รับล้วนเป็นกำลังใจสำคัญของทางมูลนิธิฯ ในการที่จะเดินหน้าสานต่อ “โครงการน้ำดื่มสะอาด” ไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป มูลนิธิฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในโครงการต่อๆ ไป

 

โครงการที่ 1

มูลนิธิได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเปรม ราวัต www.tprf.org ในการดำเนินการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้ 10 โรงเรียนในปี พ.ศ.2551 ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมทุกโรงเรียนที่ได้รับทุน พบปะกับคณะครู และเด็กนักเรียนเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียนและมั่นใจว่าทุนที่ได้รับการสนับสนุนมานั้นได้ถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนที่เหมาะสมอย่างแท้จริง ติดตามเรื่องราวของแต่ละโรงเรียนได้ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านห้วยชัน จ.สระแก้ว

 2. โรงเรียนบ้านประดู่งาม จ.ชัยภูมิ

 3. โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย จ.เลย

 4. โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ จ.นครราชสีมา

 5. โรงเรียนบ้านสำราญ จ.อุบลราชธานี

 6. โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 จ.สกลนคร

 7. โรงเรียนบ้านนาฟองแดง จ.พิษณุโลก

 8. โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จ.น่าน

 9. โรงเรียนบ้านห้วยท่าง จ.น่าน

 10. โรงเรียนบ้านหวาย จ.เชียงราย

 

โครงการที่ 2

มูลนิธิได้รับทุนสนับสนุนจาก Mr.Andrew Siow ในการดำเนินการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนบ้านสระเกษ จ.บุรีรัมย์


   11.   โรงเรียนบ้านสระเกษ จ.บุรีรัมย์

 

โครงการที่ 3

จากผลสำเร็จที่น่าพอใจของโครงการแรก มูลนิธิเปรม ราวัต www.tprf.org จึงมอบทุนสนับสนุนให้แก่ทางมูลนิธิฯ อีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้รับทุน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

 1. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จ.เชียงราย


 2. โรงเรียนบ้านยางอ้อย จ.ลำปาง


 3. โรงเรียนบ้านเหล่า จ.ลำปาง


 4. โรงเรียนบ้านวังนางนวล จ.เพชรบุรี


 5. โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย จ.ชัยภูมิ


 6. โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จ.กาญจนบุรี


 7. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น จ.อุทัยธานี


 8. โรงเรียนบ้านร่าปู จ.กระบี่