ภาษาไทย | English  

กิจกรรม: โครงการน้ำดื่ม

โครงการนำร่อง “Pilot Project”


กิจกรรมที่ 1 : น้ำดื่มในศูนย์เด็กเล็ก บ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่

สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็ก บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงการ : น้ำดื่มในโรงเรียน

ประกอบด้วย : ระบบจัดเก็บน้ำฝนไว้สำหรับดื่มครบชุด พร้อม อุปกรณ์รางรับน้ำ และ ถังไร้สนิม