ภาษาไทย | English  

กิจกรรม: โครงการน้ำดื่ม

โครงการนำร่อง “Pilot Project”

กิจกรรม 2: โครงการน้ำดื่ม โรงเรียนโคกม่วงศึกษา จ.ขอนแก่น


ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา “โรงเรียนโคกม่วง” เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล เป็นโรงเรียนเคลือข่ายในโครงการ “วังไกลกังวล-หัวหิน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีนักเรียนทั้งหมด 367 คน อายุระหว่าง 3-15 ปี และอาจารย์ทั้งหมด 19 คน ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 90 กิโลเมตร จึงมีความขาดแคลนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคอยู่มาก เพราะระบบสาธารณูปโภคของรัฐไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ทั่วถึง ดังนั้นจึงมักจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนถังเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเป็นสาเหตุของปัญหาใหญ่ที่โรงเรียนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ปัญหานี้ส่งผลให้ไม่มีน้ำไว้บริการนักเรียนเพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงในหน้าแล้ง ฉะนั้นในหน้าแล้งเด็กนักเรียนจำเป็นต้องนำน้ำจากบ้านมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเอง


วัตถุประสงค์
  1. จัดหาสิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียนทุกคน
  2. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้บริโภคน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการ และลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ
  3. โรงเรียนมีถังเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

วิธีดำเนินการ
  1. ประสานงานกับชมรมอาสาพัฒนา ม.ขอนแก่นเพื่อขอข้อมูลโรงเรียนที่ยังขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร
  2. ลงไปสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ บันทึกปัญหาและรายละเอียดความต้องการด้านต่างๆ
  3. สำรวจราคาและจัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินโครงการ
  4. ดำเนินการ
  5. สรุปผลและประเมินโครงการ

กิจกรรม

มอบถังเก็บน้ำและเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนโคกม่วงศึกษา


งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 39,500 บาท

ที่อยู่

“โรงเรียนโคกม่วงศึกษา” หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เบอร์โทรติดต่อ

โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 043-211235
อาจารย์เกรียงศักดิ์ โม้มาลี 08-9278-7013